Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


I. AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen geschieden door Shops4youonline B.V., Voerstlaantje 2, 3862 AA NIJKERK, BTW nummer NL 8206.94.277B.01.
 2. Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Indien tussentijds het Btw-tarief door de overheid wordt veranderd zullen wij de tarieven van de BTW daarop aanpassen.
 3. In onze websites, mailingen en overige aanbiedingen worden de aangeboden artikelen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Wij zijn gerechtigd na het verstrijken van de looptijd van een aanbieding onze voorwaarden te wijzigen.
 5. Onze aanbiedingen op onze websites zijn gericht op de Nationale en Internationale markt.


II. BESTELLEN

 1. U kunt bij ons bestellen op een van onze websites, per e-mail, telefoon, brief en fax. Bij onvolledig ingevulde of onduidelijke bestellingen houden wij ons het recht voor niet te leveren. Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en geleverd zolang de voorraad strekt.
 2. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zullen wij u de reden daarvan mededelen.
 3. Elke bestelling waarvoor geen specifieke betalingswijze is aangeduid, wordt een betalingstermijn aangehouden van maximaal 30 dagen.


III. LEVERING & TRANSPORT

 1. De wijze van vervoer wordt uitsluitend door ons bepaald. Levering vindt plaats via onze gespecialiseerde transportfirma binnen 14 dagen, doch steeds uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van uw bestelling en betaling, tenzij het artikel niet (meer) in voorraad is of in geval van overmacht. De levering geschiedt op het door u bij uw bestelling aangegeven adres. Uw kunt uw bestelling ook in ons magazijn en winkel afhalen. Nijkerk, Voerstlaantje 2.
 2. Als een artikel niet (meer) in voorraad is, wordt u daarvan bij een telefonische bestelling door de consulente op de hoogte gebracht. Bij een schriftelijke bestelling wordt u daarvan op de hoogte gesteld per mail. Een artikel dat niet in voorraad is, wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten, tenzij het om een gezamenlijke bestelling gaat. Als door omstandigheden, buiten onze wil, artikelen of vervangende artikelen niet (meer) geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.
 3. Wanneer artikelen door redenen buiten onze wil niet (meer) geleverd kunnen worden, leveren wij in bepaalde gevallen vervangende artikelen met dezelfde of betere eigenschappen tegen dezelfde of een lagere prijs. U kunt een dergelijk vervangend artikel steeds kosteloos terugsturen.
 4. Voor iedere bestelling onder de 75 Euro wordt u een bijdrage in de verzendkosten alsmede administratiekosten in rekening gebracht. Deze bijdrage in verzend- en administratiekosten is afhankelijk van de aard en het gewicht van het te leveren artikel en wordt vooraf op onze website medegedeeld. Zware en omvangrijke artikelen worden bij u thuis afgeleverd door een gespecialiseerde transportfirma die u van tevoren mededeelt wanneer geleverd wordt. Bij levering bij op uw adres houden wij ons het recht voor de identiteit te controleren aan de hand van uw identiteitskaart of een soortgelijk identiteitsbewijs.
 5. Indien wij één bestelling in meerdere deelleveringen bij u bezorgen, worden voor de vervolglevering(en) slechts de helft van de verzendkosten in rekening gebracht, tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt.
 6. Het vervoer geschiedt voor ons risico. Is uw pakket bij levering beschadigd of onvolledig, bel dan onze klantenservice; 0031 (0) 332584343 of meldt het aan de vervoerder. Nadat de artikelen door u in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van verlies en beschadiging op u over.
 7. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet (tijdig) leveren.
 8. Artikelen worden door ons geleverd in de door de fabrikant of importeur aangeleverde verpakking, aan de deur van het opgegeven leveringsadres of conform nadere aanwijzingen op onze website. Installatie of montage behoort niet tot de leveringsomvang.


IV. BEDENKTERMIJN & TERUGSTUREN

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt .

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

Shops4youonline B.V.
Voerstlaantje 2
3862AA Nijkerk
Nederland
033-258-4343
info@shops4youonline.com

Via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

- alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;

- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden.V. BETALEN

 1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar. U kunt betalen bij uw bestelling of bij de levering.
 2. Indien u wenst te betalen bij uw bestelling, dient u het verschuldigde bedrag -met inbegrip van de daarbij behorende verzend- en administratiekosten- over te maken op onze bankrekening

  Shops4youonline B.V.
  Amersfoort
  ING Bankrekening nummer: NL10INGB0004776217
  BICCODE = INGBNL2A.

  Indien er toch goederen worden geleverd zonder vooraf betalen, dienen onze facturen binnen 30 dagen voldaan te zijn.
 3. We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te wonen op het laatste bij ons bekende adres.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn op alle vervallen en niet betaalde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd van 1 % per maand, alsmede € 12.50 per aanmaning. Bij niet-tijdige betaling kan het gehele verschuldigde saldo opgeëist worden, verhoogd met een schadevergoeding van 15% op het openstaande saldo met een minimum € 49,50 en dit onverminderd ons recht om de werkelijk gemaakte administratie- en incassokosten en gerechtelijke kosten te vorderen, alsmede moratoire intresten ten belopen van 1% per begonnen maand. Gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente, administratiekosten, incassokosten en schadevergoedingen. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling in mindering op de vordering in hoofdsom. Wij behouden ons het recht voor de financiële intresten te herzien.
 5. Indien wij uitstel van betaling geven om commerciële redenen, geldt dit niet indien u een betalingsachterstand heeft of ten aanzien van enige andere verplichtingen te onzen opzichte nalatig bent. Indien u reeds uitstel van betaling was toegekend vervalt dit recht en wordt het bedrag onmiddellijk opeisbaar zodra uw rekening bij ons een betalingsachterstand vertoont.
 6. Indien u bedragen voor artikelen vooruitbetaald heeft, garanderen wij u terugbetaling binnen 30 dagen nadat u de betreffende artikelen aan ons terugbezorgd heeft.
 7. De juistheid van alle door ons opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij u ons binnen 1 maand na ontvangst daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.
 8. Bij betaling met kredietkaart gaat de eindgebruiker automatisch een akkoord aan met Shops4youonline B.V.
 9. Bij betaling via PayPal gaat de eindgebruiker automatisch een akkoord aan met ons moederbedrijf, Shops4youonline B.V.


VI. GARANTIES

 1. Alle elektrische en elektronische artikelen die wij aanbieden genieten één (1) jaar garantie, tenzij de fabrikant of importeur een andere garantietermijn voorschrijft. Als er voor bepaalde artikelen uitgebreidere garanties worden toegekend, dan worden deze genoemd in de beschrijving bij het betreffend artikel.
 2. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel in geval van fabricage fouten. Herstel of vervanging geschiedt te onzer keuze.
 3. Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel, alsmede het origineel van uw factuur aan ons te bezorgen, onder opgave van uw klacht. De terugzending tijdens de garantietermijn is op eigen kosten. U dient vóór terugzending contact met ons op te nemen. De kosten om het apparaat naar u terug te sturen na is voor kosten van Shops4youonline B.V.
 4. Uw garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte, indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen, of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd, zoals voor professionele of commerciële doeleinden, of schades voortkomend uit van buiten komend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen et cetera. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.
 5. Voor reparatieverzoeken buiten garantie kunt u van te voren contact met ons opnemen.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade, veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel, voor vergoeding in aanmerking, tenzij veroorzaakt door ons opzet of grove schuld.


VII. PRIVACY

 1. Uw gegevens worden opgeslagen in een verwerking en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld verwerking van bestellingen, alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.
 2. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot een verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen.


VIII. TERUGNAMEVERPLICHTING

 1. Niet van toepassing


IX. DIVERSEN

 1. Als u recht heeft op een gratis cadeau zonder aankoopverplichting, blijft dit hoe dan ook uw eigendom, ook als u besluit uw bestelling terug te sturen. De leveringstermijn van cadeaus bedraagt maximaal twee maanden na uw bestelling, of -indien u niet bestelt- na de afsluitdatum van de actie. Als een cadeau onverhoopt niet meer kan geleverd worden, dan ontvangt u een soortgelijk cadeau van minstens gelijke waarde.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevallen van toeval of overmacht. In deze gevallen worden de wederzijdse verbintenissen opgeschort, indien deze omstandigheden langer dan één maand aanhouden.
 3. In geval van geschillen is de Nederlandse wet van toepassing. Behoudens andersluidende wetsbepalingen is de kantonrechter bevoegd kennis te nemen van geschillen.
 4. Alle geleverde producten blijven eigendom van Shops4youonline B.V. tot dat het gehele aankoopbedrag is voldaan.
 5. My Abandoned Cart/ Mijn Gevonden Winkelwagentje. Shops4youonline B.v. stuurt u met behulp van My Aban-doned Cart - Shappz, een SERVICE gerichte email op het moment dat u een bestelling niet afrond. Dit is geen mai-ling. U kunt zich ten alle tijde afmelden. 
 6. TOESTEMMING My Abandoned Cart en Gebruik EMAIL adres. Uw ontvangt enkel en alleen een email (mijn vergeten winkelwagentje) als u van te voren hier toestemming voor heeft gegeven. Dit kan doormiddel van de CHECK-BOX, die u terug kunt vinden in de winkelwagen.

 

      
 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »